assessment / development centrá
Image1

Pomôžeme identifikovať osobnostný a výkonový potenciál vás a vašich ľudí, vyhodnotiť aktuálnu úroveň relevantných postojov a zručností z oblasti soft-skills. To všetko prostredníctvom tzv. assessment / development centier, ktoré sú najobjektívnejšou dostupnou metodikou na pragmatické hodnotenie osobnosti a úrovne soft-skills účastníkov. Účastníci v rámci AC / DC absolvujú individuálny rozhovor, psychodiagnostické testy, individuálne aj skupinové riešenie modelových situácií, počas ktorého bude ich správanie pozorované a vyhodnocované skupinou kvalifikovaných hodnotiteľov. Výsledkom AC / DC je písomná správa, ktorá v dohodnutom rozsahu vyhodnocuje úroveň vopred zadefinovaných kvalít, zručností a osobnostných vlastností jednotlivých účastníkov. 

 

Sme certifikovaní používatelia renomovaného a spoľahlivého systému osobnostnej diagnostiky HOGAN INVENTORIES.

On-line osobnostná psychodiagnostika HOGAN INVENTORIES slúži ako podklad pre identifikovanie silných a slabých stránok testovanej osoby a následne definovanie oblastí osobnostného rozvoja.

1. HOGAN PERSONALITY INVENTORY: Základný osobnostný dotazník.

2. HOGAN  DEVELOPMENT SURVEY: Unikátny dotazník zachytávajúci pravdepodobnosť výskytu určitých typov rizikového správania pod vplyvom stresu, ktoré môžu výrazne oslabiť líderskú a manažérsku efektivitu – slúži aj ako podklad pre plánovanie rozvoja a návrh korekčných postupov.

3. MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY: Dotazník mapujúci hodnotovú štruktúru človeka a relatívnu váhu faktorov, ktoré sú preňho motivujúce. Naznačuje typ preferovanej pozície a firemnej kultúry, v ktorej bude prosperovať a cítiť sa dobre.

HOGAN INVENTORIES patria medzi svetovo uznávané nástroje na osobnostnú psycho-diagnostiku využívanú v pracovnom kontexte. Na rozdiel od mnohých konkurenčných metód sú korektne adaptované na slovenské jazykové prostredie a štandardizované. Administrujú sa individuálne on-line na základe pridelených prístupových kódov.